4 Motion (1J2-1J6)

BORA Berline (1J2) 4 Motion 1.8-2.0 -2.3V5-2.8V6-1.9Tdi 90/110/115/130/150 cv, 1998-
BORA Variant (1J6) (break) 4 Motion 1.8-2.0-1.9Tdi 90/110/115/130/150 cv-2.3V5-2.8V6, 1998-